Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: Wolwijk webshop (e-sigarets) die producten en/of diensten op afstand aan
consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
overeenkomst op afstand aangaat met Wolwijk bv;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Wolwijk
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten
van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of
diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie
die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en
ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van Wolwijk

Wolwijk

Elemastraat 39

2151 AJ, Nieuw-Vennep

info@wolwijk.nl

KvK:68596979


Artikel 3 - Toepasselijkheid


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Wolwijk en op elke tot
stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
voorwaarden bij Wolwijk zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk
kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid
en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat
deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg
kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op
andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing
en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de
toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod


1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of
diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door
de consument mogelijk te maken. Als Wolwijk bv gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen
of fouten in het aanbod binden Wolwijk niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
· de prijs inclusief belastingen;
· de eventuele kosten van aflevering;
· de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
· het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
· de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
· de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
· de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de
techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het
basistarief;
· indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de
consument te raadplegen is;
· de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde
handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de
overeenkomst tot stand komt;
· de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
· de gedragscodes waaraan Wolwijk zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument
deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
· de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot
voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst


1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Wolwijk
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Wolwijk bv passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Wolwijk daartoe
passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Wolwijk kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor
een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Dampwinkeltje op grond van dit
onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd
een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Wolwijk zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op
zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Wolwijk waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik
kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Wolwijk deze gegevens
al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Indien Wolwijk zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de
bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na
ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal
het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt,
zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele
staat en verpakking aan Wolwijk bv retourneren, conform de door Wolwijk verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Wolwijk dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Wolwijk alleen
worden uitgesloten indien Wolwijk dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door Wolwijk tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Wolwijk geen
invloed heeft;

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in
Btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan Wolwijk producten of diensten waarvan de prijzen gebonden
zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Wolwijk geen invloed op heeft, met
variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel
vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien Wolwijk dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie


1. Wolwijk bv staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op
de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften.

2. Een door Wolwijk, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de
rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de
verplichtingen van Wolwijk jegens Wolwijk kan doen gelden op grond van de wet en/of de
overeenkomst op afstand.

3. * Op alle gebruiksartikelen rust een DOA garantie ( Death On Arrivel). Dat houdt in dat wanneer u
een product ontvangt dat bij aankomst niet blijkt te werken, dit product vervangen zal worden, mits u
deze retour zendt naar het door Dampwinkeltje aangegeven vestiging adres, en er op de dag van
ontvangst melding via email van is gemaakt .
Retourzendingen dienen gedaan te worden in een bubbel envelop. Een gewone envelop beschermt
uw spullen niet voldoende tegen de sorteermachine bij POSTNL. De kosten van retourzending zijn ten
laste van de verzender. Zodra het DOA artikel is ontvangen, en gecontroleerd is op defecten, wordt en
bij vaststellen van defecten kosteloos een vervangend exemplaar toegestuurd.
Onder gebruiksartikelen worden onder meer verstaan: atomizers, cartomizers, clearomizers, coils,
tankjes en driptips. Aangeraden wordt om een artikel bij ontvangst te controleren op werkzaamheid.
* Op batterijen en laders rust 1 maand garantie
* Liquids kunnen uit hygiënisch oogpunt niet worden geretourneerd.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. Wolwijk zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij
de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van
diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal

het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren
tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien
een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument
hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat
geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele
schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Wolwijk het bedrag dat de consument betaald
heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Wolwijk bv zich inspannen om
een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en
begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende
artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor
rekening van Wolwijk.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging
aan de consument bij Wolwijk, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn
van ten hoogste één maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.
Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal
worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd
en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling


1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te
worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst
tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende
bescheiden.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een
vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de
consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling
alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld
aan Wolwijk te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Wolwijk bv behoudens wettelijke beperkingen,
het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

1. Wolwijk beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de
klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij Wolwijk, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij Wolwijk ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de
datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,
wordt door Wolwijk binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en
een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Algemene regels voor het gebruik van een elektrische sigaret

1. Laad batterijen altijd op met de bijgeleverde USB lader en AC adapter uit de startset.
Laad geen batterijen van andere merken op met de bijgeleverde multilader of USB lader en AC
adapter uit de startset. Het uitwisselen van USB laders, AC adapters en batterijen van andere merken
is geheel voor eigen risico.

2. Bescherm batterijen tegen beschadiging door scherpe voorwerpen en/of water. Vervoer uw
elektrische sigaret altijd in een stevige case of dergelijks. Het in de zak steken of onbeschermd in een
tas vervoeren van batterijen is voor eigen risico. Hierdoor kan een batterij en
atomizer/cartomizer/clearomizer doorbranden, afbreken of beschadigen, wat kan resulteren in
kortsluiting. Voorkom het laten vallen van batterijen, een batterij is niet schokbestendig en kan
hierdoor onherstelbaar beschadigen. Maak contactpunten van laders en batterijen regelmatig schoon.
Dit voorkomt laadproblemen.

3. Volg altijd nauwkeurig de gebruiksaanwijzing op zoals beschreven in de handleiding van een
startset, of zoals op de website staat beschreven. Alle onderdelen van een elektrische sigaret zijn
uitsluitend bestemd om deze als zodanig te gebruiken. Neem bij falen van èèn van de onderdelen
binnen de garantietermijn contact met ons en volg de instructies op die u meegedeeld worden. Door
het zelf aanbrengen van aanpassingen aan een elektrische sigaret in originele staat, vervalt de
garantie en aansprakelijkheid.

4. Het gebruik van een elektrische sigaret is niet geschikt voor personen jonger als 18 jaar,
personen met hart en/of bloeddruk klachten, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding
geven, personen met een allergie voor één van de ingrediënten en astmapatiënten. Door een
bestelling te plaatsen op de website verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent en niet voldoet aan
de zojuist beschreven gezondheidsklachten en/of zwangerschapscondities.

5. Door gebruik slijt een atomizer, clearomizer of cartomizer. Na een aantal weken gebruik (afhankelijk
van het gebruikersgedrag) zult u deze onderdelen moeten vervangen. Ook batterijen zullen af en toe
vervangen moeten worden. De meeste batterijen kunnen ongeveer 200-300 keer opgeladen worden,
daarna verliezen ze hun kracht en kunt u beter een nieuwe aanschaffen.

6. De omschrijvingen van de smaken van de liquids op de website zijn van persoonlijke aard. Smaken
zijn verschillend!

7. Het gebruik van een elektrische sigaret is voor eigen risico. Wolwijk is niet aansprakelijk voor
verkeerd gebruik van een elektrische sigaret, anders dan is aangeven in de gebruiksaanwijzing of op
de website staat vermeld.

8. Wolwijk is niet aansprakelijk voor gezondheidsklachten door het gebruik van een elektrische
sigaret. Lees onze algemene adviezen, waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen goed door voor u
besluit om een elektrische sigaret te gaan gebruiken.

9. Elektrisch roken is een alternatieve manier van roken. Een elektrische sigaret is geen middel om te
stoppen met roken. Wees ervan bewust dat u nicotine binnenkrijgt als u liquids gebruikt met nicotine.
Nicotine is een verslavende stof en is slecht voor hart en bloedvaten. Het gebruik van liquids met en
zonder nicotine is voor eigen risico.

10. Liquid is giftig bij inname anders dan door inhalering bij verdamping, en niet bestemd voor orale
inname. Liquid is alleen bestemd voor in het gebruik van een elektrische sigaret, op voorgeschreven
wijze.


Wolwijk behoudt zich het recht om deze regels ten alle tijden bij te werken